สถานที่ตั้ง

อาคาร 1 (อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น อัตถากร) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม