คณาจารย์ประจำสาขาวิชา

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
...
...
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อลงกต ภูมิสายดร

    ประธานสาขาวิชา

กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา วิชาโทเคมี)

...
อาจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ ประเสริฐสังข์

ปร.ด. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ศษ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)
ศษ.บ.(การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เอกการมัธยมศึกษา (ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์))

...
อาจารย์ ดร.ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว


ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ศศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

...
อาจารย์ ดร.นราวิชญ์ ศรีเปารยะ


ปร.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา)
กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)

...
อาจารย์ ดร.วณิชา สาคร


ปร.ด.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ศศ.บ.(สารสนเทศศาสตร์)

...
อาจารย์ปิติ ธรรมนูญ


ค.อ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์)