หน่วยงานภายใน


...

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
...

ปรัชญา

“ ผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา บูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนานวัตกรรม
มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ”

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามข่าวประชาสัมพันธ์สาขาวิชา

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ดูข่าวเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์

...


ดูข่าวเพิ่มเติม

ลงทะเบียนออนไลน์

...


ดูข่าวเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์การเปิดระบบยืนยันลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ทำการยืนยันลงทะเบียนเรียนของภาคเรียน ที่ 1/2563

...
กิจกรรมของสาขาวิชา

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
วีดีโอแนะนำสาขา

วีดีโอแนะนำสาขา

หลักสูตรเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา
หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

YouTube Video
400+

30+

350+