Responsive image


ประชาสัมพันธ์การเปิดระบบยืนยันลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ทำการยืนยันลงทะเบียนเรียนของภาคเรียน ที่ 1/2563

การเปิดระบบยืนยันลงทะเบียนเรียนสำหรับ

นักศึกษาภาคปกติ ทำการยืนยันลงทะเบียนเรียนของภาคเรียน ที่ 1/2563

ระบบเปิดให้ทำการยืนยันลงทะเบียนเรียน

สำหรับนักศึกษาชั้นที่ 2 ถึง ชั้นปีที่ 5

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 เป็นต้นไป ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

--------------------------------------------------------------------------

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เริ่มเปิดระบบลงทะเบียน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563

#ประกาศโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

#วันที่ประกาศ 23 มิถุนายน 2563

ภาพข่าว