คณาจารย์ประจำสาขาวิชา

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
......

อาจารย์ ดร.ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว