คณาจารย์ประจำสาขาวิชา

หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
......

อาจารย์ ดร.นราวิชญ์ ศรีเปารยะ